Klauzula informacyjna – RODO

plik PDF

KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzule informacyjne z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Umiejętności (PAU) z siedzibą w Krakowie, ul. Sławkowska 17;
  • kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w PAU jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iodo@pau.krakow.pl lub bezpośrednio w siedzibie administratora danych osobowych;
  • dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 RODO w celu transmisji online konferencji pt.: „Jubileusz 150-lecia PAU. Konferencja Świat w obliczu nowych wyzwań” organizowanej przez PAU w Krakowie oraz publikacji materiału wideo z ww. konferencji w mediach elektronicznych;
  • dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji działań w celach naukowych, promocyjnych czy reklamowych PAU, a po zakończeniu realizacji ww. działań przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach;
  • dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
  • uczestnikowi Konferencji przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a ponadto prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach i na zasadach przewidzianych w przepisach RODO;
  • uczestnik Konferencji może w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku lub głosu; w przypadku osób uczestniczących w Konferencji w sposób zdalny, wycofanie zgody następuje przez wyłączenie kamery internetowej lub mikrofonu, a w przypadku osób uczestniczących w Konferencji w sposób stacjonarny – poprzez opuszczenie sali konferencyjnej; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • uczestnikowi Konferencji przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • podanie danych osobowych w zakresie objętym rejestracją na Konferencję jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia skutecznej rejestracji oraz udziału w tym wydarzeniu.
  • Udostępnienie podczas Konferencji wizerunku lub głosu jest również dobrowolne, przy czym w przypadku braku zgody na przetwarzanie takich danych osoby uczestniczącej w Konferencji w sposób zdalny, osoba ta będzie mogła w niej uczestniczyć tylko w sposób bierny, tj. z zachowaniem możliwości zapoznania się z treścią wystąpień innych uczestników, a w przypadku osoby uczestniczącej w Konferencji w sposób stacjonarny, brak zgody na przetwarzanie ww. danych jest równoznaczny z brakiem możliwości uczestnictwa w Konferencji.