Kalendarium


1815

Utworzenie Towarzystwa Naukowego Krakowskiego1872

16 lutego

Zatwierdzenie przez cesarza Franciszka Józefa I Statutu Akademii Umiejętności w Krakowie,
uchwalonego przez TNK

29 kwietnia

Ostatnie posiedzenie plenarne TNK

11 i 13 maja

Wybór pierwszych 12 członków AU; w skład AU weszły trzy wydziały:
Filologiczny, Historyczno-Filozoficzny oraz Matematyczno-Przyrodniczy

18 lipca

Pierwsze posiedzenie dwunastu członków AU

24 listopada

Mianowanie Józefa Majera prezesem i Józefa Szujskiego sekretarzem generalnym AU
przez cesarza Franciszka Józefa I

21 grudnia

Pierwsze „pełne posiedzenie prywatne” AU


1873

18 lutego

Posiedzenie publiczne AU, upamiętniające 400. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika

Xawery Pillati (rys.), Edward Gorazdowski (ryt.), Duża Aula Akademii Umiejętności podczas uroczystości kopernikańskich
18. lutego 1873, drzeworyt sztorcowy. Wg „Tygodnika Ilustrowanego”, 1873, nr 275, s. 173
7 maja

Inauguracyjne posiedzenie publiczne AU

Juliusz Kossak, Inauguracyjne posiedzenie Akademii Umiejętności
7. maja 1873. Biblioteka PAU i PAN

1875–1877

Rozbudowa siedziby AU


1884

Zapis Probusa Barczewskiego z przeznaczeniem na nagrody za najlepsze prace historyczne


1888

Utworzenie stałej ekspozycji Muzeum Fizjograficznego


1890

Wybór Stanisława Tarnowskiego na prezesa AU

Kopia wg Jana Matejki, Portret Stanisława Tarnowskiego. PAU. Fot. B. Zimowski

1891

Wyodrębnienie Muzeum Starożytności jako samodzielnej placówki AU

Mała Aula Akademii Umiejętności jako część ekspozycji Muzeum Archeologicznego. Fotografia, 1894.
Biblioteka PAU i PAN

1893

Uzyskanie przez AU własności Biblioteki Polskiej w Paryżu; utworzenie Stacji Naukowej AU w Paryżu

Biblioteka Polska w Paryżu przy Quai d’Orléans 6.
Fot. Anna Olchawska, 2016

1899–1900

Rozbudowa siedziby AU na potrzeby Muzeum Fizjograficznego


1909

Zapis Erazma Jerzmanowskiego na rzecz AU


1912

Zapis Bolesława Maleszewskiego na rzecz AU1915

Wybór pierwszego laureata Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich, bpa Adama Sapiehy


1918

Wybór Kazimierza Morawskiego na prezesa AU

Kazimierz Pochwalski, Portret Kazimierza Morawskiego, 1926. PAU. Fot. B. Zimowski

1919

29 marca

Uchwalenie nowej nazwy: Polska Akademia Umiejętności; uchwała zatwierdzona przez Naczelnika Państwa 22 listopada


1924

Dar arcyks. Karola Stefana Habsburga na rzecz PAU, obejmujący ponad 10 000 hektarów lasów i ziemi ornej


1925

Wybór Jana Michała Rozwadowskiego na prezesa PAU

Alfons Siwecki Portret Jana Rozwadowskiego. PAU.
Fot. B. Zimowski

1927

Utworzenie Stacji Naukowej PAU w Rzymie


1929

Wybór Kazimierza Kostaneckiego na prezesa PAU;
zakupienie budynku przy ul. Świętego Jana 22


1930

Utworzenie Wydziału Lekarskiego PAU


1933

Zakupienie budynku przy ul. Świętego Jana 26

Siedziba Archiwum Nauki PAN i PAU w kamienicy, zwanej Strączkowska, Dziboniego, Akademicka lub Kolegiacka, przy ulicy św. Jana 26 w Krakowie. Fot. Jan K. Ostrowski, 2022

1934

Wybór Stanisława Wróblewskiego na prezesa PAU

Alfons Siwecki, Portret Stanisława Wróblewskiego. PAU. Fot. B. Zimowski

1939

Wybór Stanisława Kutrzeby na prezesa PAU

Stefan Dąbrowski, Portret Stanisława Kutrzeby. PAU. Fot. B. Zimowski
wrzesień

Zajęcie siedziby i rekwizycja zbiorów PAU przez niemieckich okupantów

6 listopada

Aresztowanie krakowskich profesorów, w tym 40 członków PAU


1939–1945

Śmierć 70 członków PAU, w znacznym stopniu z powodu prześladowań i ciężkich warunków życia w czasie okupacji niemieckiej


1945

wiosna

Wznowienie działalności przez PAU

9–21 lipca

Walne Zgromadzenie PAU; wybór 69 nowych członków w miejsce zmarłych w czasie okupacji


1946

Wybór Kazimierza Nitscha na prezesa PAU

Leon Wyczółkowski, Portret Kazimierza Nitscha

1948

Jubileusz 75-lecia PAU

Medal upamiętniający jubileusz 75-lecia PAU w r. 1948


1952

Przejęcie majątku PAU przez Polską Akademię Nauk; uniemożliwienie działalności PAU przez władze państwowe


1957

Starania o wznowienie działalności PAU; wybór Adama Krzyżanowskiego na prezesa

Adam Krzyżanowski

1981

Starania o wznowienie działalności PAU przerwane przez wprowadzenie stanu wojennego


1989

16 listopada

Walne Zgromadzenie PAU; wybór Gerarda Labudy na prezesa

Andrzej Okińczyc, Portret Gerarda Labudy, 1997. PAU. Fot. B. Zimowski

1990

Wznowienie działalności naukowej PAU; początek procesu odzyskiwania jej majątku;
podział Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego na Wydziały
Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny i Przyrodniczy


1993

Utworzenie Wydziału Twórczości Artystycznej


1994

Wybór Kazimierza Kowalskiego na prezesa PAU

Agnieszka Kowalska,
Portret Kazimierza Kowalskiego

1994

Przyznanie Polskiemu Instytutowi Naukowemu w Ameryce statusu Stacji Naukowej PAU


2000

Wybór Andrzeja Białasa na prezesa PAU

Bogumił Książek, Portret Andrzeja Białasa

2006

Przyznanie Polskiemu Instytutowi Naukowemu w Kanadzie statusu Stacji Naukowej PAU


2009

Wznowienie przyznawania Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich – dzięki fundacji Zarządu Województwa Małopolskiego


2013

Utworzenie Stacji Naukowej PAU w Katowicach


2014

Utworzenie Stacji Naukowej PAU w Gdańsku


2018

Wybór Jana Ostrowskiego na prezesa PAU


2019

Utworzenie Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce


2020–2021

Przeniesienie znacznej części działalności PAU do Internetu, w związku z pandemią Covid-19


2022

Jubileusz 150-lecia PAU